برچسب : مراقبت از سایت

پشتیبانی سایت

پشتیبانی سایت پشتیبانی و نگهداری سایت یک مقوله بسیار حرفه ای است که باعث ماندگاری یک وب سایت  می گردد ساختن یک سایت به تنهایی نمی تواند شما را به مقصد برساند و نیاز به وضعیت دیگری به نام پشتیبانی و نگهداری می باشد . می خواهیم با استفاده از یک مثال ساده این وضعیت ...

1 / 1